با توجه با آغاز ترم جدید تحصیلی و راهیابی دانشجویان عزیز به سنگر علم و دانش، نهاد محترم مقام معظم رهبری مطابق با هر سال مراسم معارفه ای با حضور تمامی دانشجویان ورودی دختر برگزار خواهد کرد.